Kapero | Kunder

  • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
  • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
  • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
  • Utveckling av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för Ikea Communication AB.
  • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
  • Analys och omorganisation av den nordiska marknadsorganisationen.
  • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
  • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
  • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av ny mediabank.
  • Systematisering av uppföljningen av mediaköp som ger möjlighet till en löpande analys av verklig effekt i förhållande till investering.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation, processer och inköp.
  • Utarbetande av ny organisation för marknadsfunktionen.
  • Uppbyggnad av ny avdelning för intern produktion av digitalt och tryckt reklammaterial, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.
  • Analys av organisation, processer och inköp på den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen inom ”Floor Care and Small Appliances”.
  • Utarbetande av handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Analys av den europeiska marknadsfunktionens organisation, processer och inköp med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
  • Nya processer och verktyg för produktion av kampanjer, katalog och bild.
  • Analys av organisation, roller, ansvar och processer samt utveckling av målbild, organisation samt handlingsplan utifrån den digital omställning som sker i tidningsförlagsbranschen.
  • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation.
  • Utarbetande av handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt**, inkluderat potential.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet med avseende på organisation, processer och inköp samt åtgärdsplan med tillhörande potential.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation, processer och inköp.
  • Omorganisation och uppbyggnad av intern reklamproduktion.
  • Rutiner och verktyg för beställning av digital kommunikation.
  • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.
  • Uppbyggnad av intern bildproduktion i samband med ny e-handel.
  • Analys av reklamproduktionen.
  • Utveckling och implementering av nya processer för kampanj.
  • Rekrytering och kompetensutveckling.
  • Analys av marknadsfunktionens organisation, processer och inköp.
  • Utveckling av ny organisation och åtgärdsplan med business case.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av ny mediabank för informationsavdelningen.
  • Verksamhetsutveckling av inhousebyrå-organisationen.
  • Analys av marknadsfunktionens organisation, processer och inköp med tillhörande åtgärdsplan och potential.
  • Analys av den nordiska interna byråverksamhetens organisation och processer (3 kontor).
  • Utveckling av åtgärdsplan med business case.
  • Rekrytering av nordisk reklamchef.
  • Analys av organisation och processer inom kommunikationsfunktionen i samband med outsourcing.
  • Analys av produktion av marknadskommunikation.
  • Nya effektiva processer**, verktyg samt samverkan med reklambyrå.
  • Analys av marknadsfunktionens organisation, processer och inköp med tillhörande åtgärdsplan och potential.
  • Analys av marknadsfunktionens organisation, processer och inköp med tillhörande åtgärdsplan och potential.
  • Uppbyggnad av organisation, teknik och processer för att hantera hundratusentals bilder som Hovstaterna förfogar över.
  • Analys och målbild för organisation och processer rörande Unionens externa webb och interna webbtjänster.
  • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.
  • Analys av marknadsfunktionens organisation, processer och inköp.
  • Utveckling av ny organisation och åtgärdsplan med business case.
  • Utveckling av strategi för digitalisering av läromedel.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Norstedts alla bokförlag.
  • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
  • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
  • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.
  • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för produktinformation för e-handel och webb.
  • Översyn av leverantörsstruktur och uppbyggnad av ny mediabank.