Kapero | Kunder

  • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
  • Utveckling av intakeprocess för urval av nya programformat.
  • Utveckling av process och organisation för Dramaproduktion.
  • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
  • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
  • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
  • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av nytt DAM-system.
  • Utveckling och implementering av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för IKEA Communications AB med bland annat produktionen av IKEA-katalogen för över 70 marknader; från produkt, kreation, inredning och foto till digital publicering och tryck.
  • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
  • Analys och utveckling av effektiva processer och organisation för IKEAs centrala Event-produktion.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Uppföljningsmodell för medieköp som ger möjlighet till en löpande analys av effekt i förhållande till investering.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.
  • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och besparingar samt anpassning till digital omställning.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
  • Analys och genomförande av ny säljorganisation för att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Facilitering av ledningens strategiarbete utifrån effektivisering och anpassning till den digitala omställningen av branschen.
  • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
  • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
  • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi för 3 marknader med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur och genomförande av nya arbetsprocesser för planering av marknadsarbetet samt processer för inhouse-produktion av kommunikation i alla kanaler.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av processer och ansvar för olika typer av content för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt content, marknadsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, åtgärdsplanoch potential.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case. (”Floor Care and Small Appliances”)
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Framtagning av ny kommunikationsstrategi och KPIer med tydlig koppling till verksamhetsmålen, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.
  • Utveckling av digital strategi för utgivningen av läromedel.
  • Analys av redaktionell organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.
  • Analys av organisation och process för content-framställning.
  • Utarbetande av ny content-strategi samt KPI:er och mål.
  • Utveckling av ny kanaloberoende content-process samt verktyg för prioritering, planering, styrning och uppföljning av produktionen.
  • Ny organisation med tydliga ansvar och roller samt implementeringsplan.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler.
  • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.
  • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys och målbild för organisation och processer för Unionens externa webb och interna webbtjänster.
  • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.
  • Efteranalys av den interna hanteringen av en specifik krissituation.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av säljorganisationen med tillhörande målbild, handlingsplan och potential.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur i syfte att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande och genomförande av nya arbetsprocesser, ansvar och mandat för strategisk och taktisk kommunikation i alla kanaler.
  • Utarbetande av ny byråstruktur utifrån affärsbehov och målsättningar samt framtagning av kravställning för upphandling och utvärdering av byråer.
  • Analys av den europeiska marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
  • Nya processer och verktyg för effektiv produktion av kampanjer, katalog och bild i alla kanaler.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av intern bildproduktion i samband med ny e-handel.
  • Analys och effektivisering av reklamproduktionen.
  • Utveckling och implementering av nya processer för kampanjarbetet.
  • Rekrytering och kompetensutveckling.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av den nordiska inhouse-byrå verksamhetens organisation och processer (3 länder).
  • Utveckling av åtgärdsplan med business case.
  • Rekrytering av nordisk reklamchef.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • AUtarbetande av ny organisationsstruktur, roller och processer för kommunikationsfunktionen samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Norstedts alla bokförlag.
  • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för produktinformation för e-handel och webb.
  • Översyn av leverantörsstruktur och uppbyggnad av nytt DAM-system.
  • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
  • Utveckling av intakeprocess för urval av nya programformat.
  • Utveckling av process och organisation för Dramaproduktion.
  • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
  • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
  • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
  • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av nytt DAM-system.
  • Utveckling och implementering av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för IKEA Communications AB med bland annat produktionen av IKEA-katalogen för över 70 marknader; från produkt, kreation, inredning och foto till digital publicering och tryck.
  • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
  • Analys och utveckling av effektiva processer och organisation för IKEAs centrala Event-produktion.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Uppföljningsmodell för medieköp som ger möjlighet till en löpande analys av effekt i förhållande till investering.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.
  • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och besparingar samt anpassning till digital omställning.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
  • Analys och genomförande av ny säljorganisation för att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Facilitering av ledningens strategiarbete utifrån effektivisering och anpassning till den digitala omställningen av branschen.
  • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
  • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
  • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi för 3 marknader med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur och genomförande av nya arbetsprocesser för planering av marknadsarbetet samt processer för inhouse-produktion av kommunikation i alla kanaler.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av processer och ansvar för olika typer av content för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt content, marknadsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, åtgärdsplanoch potential.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case. (”Floor Care and Small Appliances”)
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Framtagning av ny kommunikationsstrategi och KPIer med tydlig koppling till verksamhetsmålen, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.
  • Utveckling av digital strategi för utgivningen av läromedel.
  • Analys av redaktionell organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.
  • Analys av organisation och process för content-framställning.
  • Utarbetande av ny content-strategi samt KPI:er och mål.
  • Utveckling av ny kanaloberoende content-process samt verktyg för prioritering, planering, styrning och uppföljning av produktionen.
  • Ny organisation med tydliga ansvar och roller samt implementeringsplan.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler.
  • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.

  Kapero är managementkonsulter specialiserade inom marknadskommunikation och media i digital transformation.

  Vi stöttar marknads/kommunikationsavdelningar och mediahus med optimering av:

  • Organisation & Processer
  • Kanaler & Effekt

  Vi implementerar tvärfunktionella processer, säkerställer kreativ kvalitet och realiserar stora effektivitetsvinster. Våra uppdragsgivare är oftast marknads/kommunikationschefer och VD.

  Läs mer om våra kundcase här >

  Affärsutveckling
  Processer & Organisation

  Affärsutveckling
  Processer & Kanaler

  Affärsutveckling
  Marknad & Försäljning

  • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys och målbild för organisation och processer för Unionens externa webb och interna webbtjänster.
  • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.
  • Efteranalys av den interna hanteringen av en specifik krissituation.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av säljorganisationen med tillhörande målbild, handlingsplan och potential.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur i syfte att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande och genomförande av nya arbetsprocesser, ansvar och mandat för strategisk och taktisk kommunikation i alla kanaler.
  • Utarbetande av ny byråstruktur utifrån affärsbehov och målsättningar samt framtagning av kravställning för upphandling och utvärdering av byråer.
  • Analys av den europeiska marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
  • Nya processer och verktyg för effektiv produktion av kampanjer, katalog och bild i alla kanaler.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av intern bildproduktion i samband med ny e-handel.
  • Analys och effektivisering av reklamproduktionen.
  • Utveckling och implementering av nya processer för kampanjarbetet.
  • Rekrytering och kompetensutveckling.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av den nordiska inhouse-byrå verksamhetens organisation och processer (3 länder).
  • Utveckling av åtgärdsplan med business case.
  • Rekrytering av nordisk reklamchef.

  Kaperostipendiet för bästa examensarbete inom Medieteknik

  Vi på Kapero tycker att examensarbetet är viktigt och Medieteknikutbildningen ligger oss extra varmt om hjärtat. Ett examensarbete som är affärsmässigt, tillämpbart och löser ett verkligt problem kan ge en kickstart i arbetslivet. Därför har vi instiftat Kaperostipendiet på 15 000 kronor för bästa examensarbete på masternivå inom Medieteknik i Sverige.

  Stipendiater:

  2017: Niklas Gustavsson, Kungliga tekniska högskolan
  – Create, maintain and reap the rewards of a social media strategy

  2016: Julia Gerhardsen, Kungliga tekniska högskolan
  – A study of TV and Video Consumption among Digital Natives and Digital Immigrants

  2015: Mårten Cederman, Kungliga tekniska högskolan
  – Accurately measuring content consumption on a modern Play service

  2014: Daniel Jonsson, Kungliga tekniska högskolan
  – Effectiveness of Data Driven Targeting Strategies in Display Advertising

  2013: Tina Durmén Blunt, Linköpings universitet
  – Personalized Visualization of Blog Statistics

  2012: Madelene Allvin & Björn Götestrand, Linköpings universitet
  – User centric development for a sales support system on a mobile touch device

  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • AUtarbetande av ny organisationsstruktur, roller och processer för kommunikationsfunktionen samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Norstedts alla bokförlag.
  • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för produktinformation för e-handel och webb.
  • Översyn av leverantörsstruktur och uppbyggnad av nytt DAM-system.
Alexandra Zetterman Åbrandt, IKEA

  – Vi har tillsammans med Kapero under tio år nått mätbara framgångar som jag tidigare inte kunde drömma om. Det handlar inte bara om kortare leveranstider och högre kvalitet till lägre kostnad, utan jag har i Kapero även fått ovärderliga mentorer under min resa genom ledarskap, förändring och processarbete. Därför föll det sig naturligt för mig att även välja Kapero som partner för att utveckla arbetet kring våra globala event. Det säger Alexandra Zetterman Åbrandt, som under flera år var event manager på Ikea Range and Supply Communication, och ledde arbetet med att bygga Ikeas globala event.

  Eventteamet skapar en rad globala event. Bland annat Democratic Design Days som varje år lockar press från hela världen till Älmhult. Varje år lanserar Ikea även sin nya affärsplan och alla nya produkter internt under ett event som pågår under flera veckor. Flera tusen medarbetare från hela världen kommer till Älmhult under några veckor och Smålands alla hotellrum bokas upp. Eventet övergår i en fast produktutställning i det som en gång var Ikeas första varuhus, en utställning som under året lockar över 30 000 besökare.

  För event av denna magnitud blir processerna komplexa och det behövs en stor bredd av kompetenser och mycket resurser. Går det här arbetet att effektivisera eller bedriva på något annat sätt? Det menar Alexandra, som valde Kapero för att utveckla processerna för eventprojekten.

  – Jag har flera gånger under de senaste tio åren jobbat med Kapero i några av Ikea-världens mest komplexa kommunikationsprojekt bland annat när jag var ansvarig för IKEA-katalogen. Jag kan utan tvekan säga att de mätbara framgångar vi nått tack vare vårt arbete är fler och mer än jag någonsin kunnat drömma om. Förutom det har Kapero varit ovärderliga som speaking partners, bouncing boards och mentorer.

Jan Holmberg, Director Brand & Marketing, Telia

  När Telia Sverige behövde hjälp med att ta fram en medie- och kanalstrategi fanns det inte många oberoende konsulter att välja mellan.

  – Kapero var de enda konsulterna på marknaden som kunde ha ett neutralt perspektiv på de här frågorna, säger Jan Holmberg, Director Brand and Marketing. Det var viktigt för oss att ta ett helhetsgrepp om både interna och externa kanaler.

  Telia Sveriges marknadsavdelning anlitade Kapero för ett analysarbete som handlade om att se över organisation och processer. Avdelningen var organiserad utifrån kanaler, men det var otydligt vilka kanaler som gjorde vilket jobb. Och åsikterna skilde sig mellan de olika kanalföreträdarna.

  CRM-chefen såg CRM som framtiden. Den som jobbade med Facebook tyckte att sociala medier var viktigast och så vidare. Och dessutom hade marknadsavdelningen fått ett sparbeting. Nu gällde det verkligen att veta hur mycket resurser man skulle satsa på respektive kanal för att nå ett optimalt resultat.

  – Alla kanaler fanns inte representerade på marknadsavdelningen så vi valde att ta med representanter även från andra avdelningar och arbeta i workshopform. Det visade sig vara avgörande för att nå en samsyn vilket var ett av våra mål, säger Kaj Johansson på Kapero.

  Att det var ett framgångsrikt arbetssätt visade sig också i kommentarerna från dem som deltog i projektets workshoppar:
  – Äntligen förstår vi hur kanalerna samverkar och hur vi kan hjälpa varandra.
  – Nu talar vi samma språk.
  – Vi har aldrig haft tid att sitta ner och samlas kring de här perspektiven.

  CRM-chefen tyckte till och med att det här var det roligaste projektet hon varit med i, för att det blev så tydligt hur CRM samverkar med andra kanaler i marknadsföringsmixen.
  – Helt plötsligt fick vi till ett fungerande samarbete mellan avdelningarna, säger Sara Mundt-Petersen.

  Vad som också var intressant var att vi började med att diskutera affärs- och marknadsmålen innan vi kastade oss in i kanal-landskapet. Det gjorde att vi fick en mycket öppnare och mer målinriktad diskussion, säger Kaj Johansson.

  Vi tittade även på fördelningen av budgeten och kunde konstatera att balansen mellan varumärkesbyggande och taktisk marknadsföring behövde justeras för att nå större långsiktiga effekter.

  – Den nya strategin ger oss mer effekt för samma pengar, vilket var vårt projektmål från start, säger Jan Holmberg.

Andra vaktdistriktets polisstation, Rosenlundsgatan 1 (tidigt 1900-tal)

  Mycket ljus och öppen planlösning, men så såg det inte ut 1902 när andra vaktdistriktets polisstation stod klar i kvarteret Råttan på Rosenlundsgatan 1, inrett utifrån dåtidens ideal med mörka väggar och snickerier. Lokalen hade egna utrymmen för piketen, kommissarien och fyra celler för det lokala buset. I samma hus låg brandstationen där idag restaurang Delikatessen ligger.

  Senare har lokalen varit bank, senast Nordea, som lämnade efter sig ett rejält bankvalv i källaren med halvmetertjock ståldörr. Där har vi idag skapat vårt eget tankelaboratorium, där vi kan jobba ostört med våra allra mest spännande projekt.

Anders Rydheimer, Bilia

  Bilias marknadsdirektör Anders Rydheimer valde att utmana sin koncernledning och kräva fullt stöd för att göra obekväma förändringar. Det fick han och idag är rollerna mellan sälj och marknad tydligare. Nu är det bara 50 personer som har rätt att lägga beställningar och bara en person per uppdrag har rätt att lämna synpunkter på korr och texter. Tidigare kunde det vara ett tiotal i samma uppdrag.

  Kaperos utredning visade att marknadsavdelningen var både effektiv och billig att anlita, vilket inte var den allmänna bilden på företaget. Samtidigt visade det sig att tiden för varje projekt inte räckte till, att framförhållningen var dålig och att man ofta tvingades arbeta reaktivt. Man hade också svårt att få till uppföljning och utvärdering.
  Anders Rydheimer valde att fortsätta arbeta med Kapero för att ta se över ansvar, processer och rutiner. Idag vet alla på företaget att det är säljavdelningen som bestämmer vad som ska kommuniceras medan det är marknadsavdelningens sak att avgöra hur.

  – Och med det nya sättet att arbeta har vi siffror på hur marknadsavdelningens arbete faktiskt bidrar till företagets lönsamhet, säger Anders Rydheimer.

Emelie Ekman (kapero), Peter Field, Les Binet, Kaj Johansson (kapero)

  Så här får du större effekt av dina medieinvesteringar – 4 råd ur Peter Field och Les Binet:s rapport ”Marketing effectiveness in the digital era”:

  1. Räckvidd är fortfarande viktigt
   Räckvidd är fortfarande oerhört viktigt om man vill nå nya kunder och driva tillväxt. Utmaningen i dagens medielandskap är att de stora kanalerna tappar i räckvidd och att det finns många fler kanaler att välja på. Men med rätt kombination av kanaler kan man fortfarande nå stora delar av Sveriges befolkning. Och riktad marknadsföring kan inte ersätta bred brandkommunikation, man behöver både och. Detta har blivit särskilt tydligt på senare tid där de klassiska traditionella räckviddskanalerna domineras av reklam från digitala aktörer med aggressiva tillväxtmål.
  2. Rätt balans mellan varumärke och taktiskt
   Många företag har idag blivit alldeles för taktiskt orienterade. Binet och Field pratar om att Brand-marknadsföringen ska ligga på 60-70% av marknadsbudgeten, beroende på bransch. Vår erfarenhet säger att det är få som ens ligger på 50% och oftast vet man inte om det.
  3. Kontinuerlig närvaro och relevans
   Att fokusera på köptillfället och inte på köparen är ett bra sätt att öka reklamens relevans utan att den behöver skräddarsys för varje enskild person. Reklamen är som mest relevant just när vi har ett behov. Och eftersom alla kunder inte är i marknaden samtidigt krävs regelbunden närvaro. Vi behöver vara ”always-on”. Det kräver naturligtvis mycket resurs, vilket gör att det på kort sikt kan framstå som olönsamt. Men glöm inte bort att dessa insatser, förutom viss direktavkastning, även bygger företagets ”ad-stock” och därmed ökar basförsäljningen över tid.
  4. ROI är ett vanskligt begrepp
   ROI när det kommer till Marknadskommunikation är en knepig fråga. Marknadsföringens viktigaste uppgift är att öka basförsäljning och betalningsvilja över tid. Risken med riktad marknadsföring är att man optimerar sina investeringar mot de som redan avser att köpa. I praktiken innebär det att man får en väldigt positiv ROI för att man tillgodoräknar sig grundförsäljning som man egentligen redan har. Tittar man för mycket på direktavkastning riskerar man att tappa de viktiga långsiktiga effekterna. Vi har sett många bolag som har en positiv ROI på sina enskilda investeringar men som ändå tappar i basförsäljning.

  Lyssna på Fredrik Hallbergs föreläsning under SprintAd-dagen 2018:

-->