Kapero | Kunder

  • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
  • Utveckling av intakeprocess för urval av nya programformat.
  • Utveckling av process och organisation för Dramaproduktion.
  • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
  • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
  • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
  • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av nytt DAM-system.
  • Utveckling och implementering av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för IKEA Communications AB med bland annat produktionen av IKEA-katalogen för över 70 marknader; från produkt, kreation, inredning och foto till digital publicering och tryck.
  • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
  • Analys och utveckling av effektiva processer och organisation för IKEAs centrala Event-produktion.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Uppföljningsmodell för medieköp som ger möjlighet till en löpande analys av effekt i förhållande till investering.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.
  • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och besparingar samt anpassning till digital omställning.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
  • Analys och genomförande av ny säljorganisation för att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Facilitering av ledningens strategiarbete utifrån effektivisering och anpassning till den digitala omställningen av branschen.
  • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
  • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
  • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi för 3 marknader med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur och genomförande av nya arbetsprocesser för planering av marknadsarbetet samt processer för inhouse-produktion av kommunikation i alla kanaler.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av processer och ansvar för olika typer av content för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt content, marknadsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, åtgärdsplanoch potential.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
  • Analys av den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case. (”Floor Care and Small Appliances”)
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Framtagning av ny kommunikationsstrategi och KPIer med tydlig koppling till verksamhetsmålen, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.
  • Utveckling av digital strategi för utgivningen av läromedel.
  • Analys av redaktionell organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.
  • Analys av organisation och process för content-framställning.
  • Utarbetande av ny content-strategi samt KPI:er och mål.
  • Utveckling av ny kanaloberoende content-process samt verktyg för prioritering, planering, styrning och uppföljning av produktionen.
  • Ny organisation med tydliga ansvar och roller samt implementeringsplan.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler.
  • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.
  • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys och målbild för organisation och processer för Unionens externa webb och interna webbtjänster.
  • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.
  • Efteranalys av den interna hanteringen av en specifik krissituation.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av säljorganisationen med tillhörande målbild, handlingsplan och potential.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur i syfte att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande och genomförande av nya arbetsprocesser, ansvar och mandat för strategisk och taktisk kommunikation i alla kanaler.
  • Utarbetande av ny byråstruktur utifrån affärsbehov och målsättningar samt framtagning av kravställning för upphandling och utvärdering av byråer.
  • Analys av den europeiska marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
  • Nya processer och verktyg för effektiv produktion av kampanjer, katalog och bild i alla kanaler.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av intern bildproduktion i samband med ny e-handel.
  • Analys och effektivisering av reklamproduktionen.
  • Utveckling och implementering av nya processer för kampanjarbetet.
  • Rekrytering och kompetensutveckling.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av den nordiska inhouse-byrå verksamhetens organisation och processer (3 länder).
  • Utveckling av åtgärdsplan med business case.
  • Rekrytering av nordisk reklamchef.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • AUtarbetande av ny organisationsstruktur, roller och processer för kommunikationsfunktionen samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Norstedts alla bokförlag.
  • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för produktinformation för e-handel och webb.
  • Översyn av leverantörsstruktur och uppbyggnad av nytt DAM-system.